Mae FLEXISApp yn rhaglen ymchwil, datblygu ac arloesi gwerth £4M sy’n canolbwyntio ar ddatblygu technolegau ynni arloesol i gyflawni targedau sero net erbyn 2050.

Gan adeiladu ar lwyddiant rhaglen ymchwil 5 mlynedd barhaus FLEXIS, mae FLEXISApp yn dwyn ynghyd ddiwydiant, llywodraeth ac arbenigedd o dair ysgol beirianneg flaenllaw yng Nghymru.

FLEXISApp yw ail brosiect partneriaeth y tîm cydweithredol gyda’r byd academaidd yng Nghymru i fynd i’r afael â datgarboneiddio a datblygu atebion byd-eang i’r newid yn yr hinsawdd.

Professor Hywel Thomas for FLEXIS and FLEXISApp
Hywel Thomas

“Mae dyfarnu cyllid Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) ar gyfer FLEXISApp yn dyst i ymrwymiad y partneriaid sydd wrth wraidd prosiect FLEXIS.

Trwy barhau i weithio gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol De Cymru, gallwn adeiladu ar y gallu o’r radd flaenaf sydd eisoes yn bodoli ym Mhrifysgolion Cymru a rhannu’r adnoddau blaenllaw a gafodd eu creu trwy FLEXIS, i ddatblygu technolegau ynni arloesol ochr yn ochr â’n partneriaid diwydiannol.

Trwy bartneriaethau diwydiannol cryf, bydd FLEXISApp yn sbarduno datrysiadau sero net sy’n defnyddio ymchwil ac adnoddau blaenllaw yn rhyngwladol mewn systemau ynni, i gynhyrchu twf economaidd a gwyrdd i Orllewin Cymru, y Cymoedd ac yn fyd-eang.”

Yr Athro Hywel Thomas, Prifysgol Caerdydd
Professor Alan Guwy from FLEXIS and FLEXISApp

“Mae partneriaeth FLEXISApp yn rhoi cyfle inni symud ymlaen â’r gallu ymchwil ac arddangos gan FLEXIS i sbarduno datblygiad masnachol technolegau ynni, sy’n canolbwyntio ar ddatgarboneiddio diwydiannol a lleihau nwy tŷ gwydr. 

Trwy weithio’n agos gyda’n partneriaid diwydiannol mae gennym gyfle unigryw i wella ein gwaith ymchwil i ddatblygu atebion a fydd yn eu helpu gyda’u huchelgeisiau sero net.” 

Yr Athro Alan Guwy, Prifysgol De Cymru
Professor David Worsley from FLEXIS and FLEXISApp

“Ochr yn ochr â’r bartneriaeth academaidd gref sy’n ffurfio sylfaen FLEXISApp, mae ein partneriaethau diwydiannol â phobl fel Tata Steel a Maiple o’r pwys mwyaf ar gyfer cyflwyno rhaglenni. Gyda’i gilydd maent yn rhoi’r nerth a’r gefnogaeth inni i sbarduno ymchwil a thechnoleg newydd fel rhan o’n prosiectau ymchwil.”

Yr Athro David Worsley, Prifysgol Abertawe

Welcome on-board Dr Brian Wee

Dr Wee has been seconded to FLEXISApp from the industrial partner, Maiple. His role at FLEXISApp is vital to the partnership project's success and will add industrial strength and knowledge to the project's research and academic focus.

Darllenwch Fwy

Gwres nid gwastraff: ymchwil newydd i ystyried ailddefnyddio gwres gwastraff o fyd diwydiant

Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe a Tata Steel yn rhan o brosiect newydd i ymchwilio i’r posibilrwydd o ailafael mewn gwres gwastraff o fyd diwydiant er mwyn ei ailddefnyddio. Gall diwydiannau trwm ryddhau hyd at hanner yr ynni y maent yn ei ddefnyddio fel gwres gwastraff. Mae gwaith dur Port Talbot yn cynhyrchu digon o

Darllenwch Fwy

Tair prifysgol o Gymru yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu datrysiadau sero net a sbarduno twf economaidd

Building on the success of the ongoing 5 year FLEXIS research programme, FLEXISApp brings together industry, government and expertise from three leading schools of engineering in Wales.

Darllenwch Fwy

Arian yr UE i gefnogi datblygiad masnachol economi carbon isel yng Nghymru

Bydd prosiect y FLEXISApp yn canolbwyntio ar ymchwil cydweithredol gyda busnesau bach a chanolig, arbenigwyr diwydiant a'r byd academaidd, i ddatblygu technoleg y gellir ei graddio'n llawn ar gyfer systemau ynni carbon isel.

Darllenwch Fwy

Ein Partneriaid